top of page
RPO PRO

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden van RPO PRO als pdf bestand.

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die RPO PRO verleent aan haar klanten.  

2.

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. 

3.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen RPO PRO en de klant. 

Artikel 2: Aanbod, totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst 

1.

Elk aanbod van RPO PRO is vrijblijvend, ook in geval daarin een geldigheidstermijn is vermeld. Nadat het aanbod is geaccepteerd, kan RPO PRO de overeenkomst binnen twee werkdagen herroepen.  

2.

Als een aanbod van RPO PRO een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van RPO PRO dat gebaseerd is op door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de klant geen rechten ontlenen. 

3.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen RPO PRO en de klant. 

4.

De overeenkomst eindigt automatisch op het moment dat de afgesproken dienstverlening is voltooid, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 3: Verplichtingen van partijen in het algemeen 

1.

De verplichtingen van RPO PRO uit hoofde van een overeenkomst strekken ertoe dat zij zich zal inspannen om voor de opdrachtgever een geschikte kandidaat te vinden. Er is nadrukkelijk geen sprake van een resultaatsverplichting tenzij anders vermeld in de arbeidsovereenkomst. 

2.

De opdrachtgever zal RPO PRO tijdig en zo volledig mogelijk informeren over het gewenste profiel voor een kandidaat, waaronder opleidingseisen, werkervaring en benodigde competenties. 

3.

Wanneer een opdrachtgever een overeenkomst aangaat verplicht zij zich de nodige tijd in te ruimen om met de door RPO PRO voorgestelde kandida(a)t(en) in gesprek te gaan en daarvoor desgevraagd een spreekkamer ter beschikking te stellen. 

Artikel 4: Uitvoering en levering  

1.

RPO PRO zal haar diensten uitvoeren met zorg en deskundigheid en zal haar klanten tijdig informeren over de voortgang en eventuele wijzigingen in de dienstverlening.

2.

De duur van de dienstverlening wordt in onderling overleg vastgesteld en opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. 

3.

Kandidaten worden met hun CV/ LinkedIn profiel voorgesteld. 

4.

Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever en uitdrukkelijk niet die van RPO PRO om kwalificaties, vaardigheden, karakter, ervaring en eventuele referenties van kandidaten te verifiëren. RPO PRO staat niet in en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de geschiktheid van kandidaten in welk opzicht dan ook. 

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst   

1.

Indien de klant de overeenkomst op enig moment wil wijzigen, dan is dat pas mogelijk nadat beide partijen daar schriftelijk akkoord op hebben gegeven. RPO PRO geeft aan wat de gevolgen zijn van de wijziging voor de oorspronkelijke prijs en leverdatum. 

2.

Een vermindering van het werk onder de overeenkomst wordt gezien als (gedeeltelijke) annulering. Hiervoor wordt verwezen naar de bepalingen uit artikel 6 over annulering. 

Artikel 6: Annulering van de overeenkomst   

1.

Indien de klant overgaat tot tussentijdse annulering van de overeenkomst, is RPO PRO gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving die ten gevolge van de annulering ontstaan. Ook worden alle gemaakte uren en overige kosten in rekening gebracht bij de klant. Het voorgaande laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet. 

Artikel 7: Prijzen, kosten en betalingen   

1.

De vergoeding voor de diensten van RPO PRO wordt vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst en is inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen. 

2.

Tenzij partijen reeds schriftelijk anders zijn overeengekomen, is RPO PRO gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de klant te vorderen. In geval van een duurovereenkomst zal RPO PRO de klant maandelijks factureren. 

3.

RPO PRO is gerechtigd de aan de klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hen beschikbaar te stellen. 

4.

Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door RPO PRO op de factuur vermelde termijn. RPO PRO hanteert een standaard betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. 

5.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de klant een consument is. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1.

RPO PRO en haar adviseurs en medewerkers in persoon, zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van haar dienstverlening, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van RPO PRO. 

2.

Aansprakelijkheid is altijd beperkt tot enkel directe schade. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gevolgschade, gederfde winst, reputatieschade, gemiste besparingen etc. 

3.

De omvang van enige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen waarde van de overeenkomst, maar zal nooit meer bedragen dan wat wordt uitgekeerd door de verzekering van opdrachtnemer. 

4.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die schade lijden of menen te lijden door de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer. 

Artikel 9: Klachten 

1.

De klant is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door RPO PRO direct na constatering aan RPO PRO schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. 

2.

Ook indien de klant tijdig en gemotiveerd klaagt, blijft zijn verplichting bestaan tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de overeenkomst, onverminderd de dwingende wettelijke rechten die een consument jegens RPO PRO kan doen gelden.

Artikel 10: Overmacht

1.

Helaas kan het voorkomen dat RPO PRO zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht. Als dat het geval is, zal RPO PRO dit zo snel mogelijk kenbaar maken bij de klant. De nakoming van de overeenkomst door RPO PRO wordt in dat geval net zo lang opgeschort als de overmacht duurt. 

2.

Er is sprake van overmacht als RPO PRO na de totstandkoming van de overeenkomst niet aan verplichtingen kan voldoen als gevolg van een oorzaak of situatie die buiten de schuld of risicosfeer van RPO PRO ligt. Denk aan ziekte, maar ook zaken zoals brand, waterschade, overstroming, werkstaking bij bezorgdiensten, overheidsmaatregelen, een pandemie of epidemie of bijvoorbeeld rellen. De opsomming uit dit artikel zijn voorbeelden om je een beeld te geven, maar er kunnen ook andere situaties zijn die hier niet zijn genoemd maar die wel onder overmacht vallen.  

3.

Als de situatie van overmacht langer dan één maand duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomt.

Artikel 11: Slotbepalingen

1.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

2.

RPO PRO behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, mits de wijzigingen aan de klant schriftelijk worden medegedeeld en op deze wijzigingen geen bezwaar is gemaakt binnen 30 dagen. 

3.

De klant verklaart door het aangaan van deze overeenkomst kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

Contact

Bachstraat 42

3223TA, Hellevoetsluis

Sjoerd@rpo-pro.nl

+31 6 5109 5684

RPO PRO en Pilon & Pilon

RPO PRO is onderdeel van Pilon & Pilon. Het adviesbureau gericht op uw grootste kapitaal; uw werknemers. Uw HR & IT adviseur op het gebied van Employee Journeys, HR Analytics en Employee Surveys. 

bottom of page